Menu

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános

Felhívjuk figyelmét, hogy az Infracont weboldalán szereplő termékek és szolgáltatások alapvetően nem magánszemélyek számára ajánlott termékek és szolgáltatások, tevékenységéből fakadóan az Infracont Kft. magánszemélyek részére nem nyújt szolgáltatásokat. Cégünk termékei, szolgáltatásai vállalkozások, egyéni vállalkozók üzleti tevékenységét támogató termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások.

A weboldalon szereplő űrlapjaink kitöltése során kérjük valós céges kapcsolattartói adatokat adjon meg!

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Infracont Műszeripari Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Budakalászi út 7.
E-mail: info@infracont.com
Telefon: +36 (26) 631-520

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

3.3. Az érintett hozzájárulása.

 

4. Fogalmak

4.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

4.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4.6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

4.7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4.8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

5. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

5.1. Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

5.2. A kezelt adatok köre, célja

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Ajánlatadás, termék/szolgáltatás megrendelése

Bár termékeinknek és szolgáltatásainknak magánszemélyek nem címzettjei, az ajánlatkérések és megrendelések folyamán  magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen.

Az adatkezelés célja az ajánlat, majd a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön ajánlatkérését és megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre A weboldalon ajánlatot kérő, ill. terméket/szolgáltatást megrendelő ügyfelek.
Az adatkezelés jogalapja Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre és célja név azonosítás, kapcsolattartás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
Képviselt cég/egyéni vállalkozó neve azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Képviselt cég/egyéni vállalkozó címe azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
  • az adatkezelő és alkalmazottai
  • MailChimp (6.2 pont)
Az adatok tárolási módja elektronikus

 


6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. A rögzített személyes adatokat az Infracont Kft. a saját szerverein tárolja. Az Infracont Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

6.2. Adatkezelőként a tevékenységünk ellátásához a jelen tájékoztatóban lentebb megjelölt adatfeldolgozót vesszük igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozat tesz az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységét. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosult.

MailChimp

Az Infracont Kft. a marketing tevékenysége során a MailChimp szoftvert használja. Ebből a rendszerből küldjük ügyfeleink részére információs leveleinket. A szoftver tulajdonosa és üzemeltetője:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. A hozzáféréshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Infracont Kft-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Infracont Kft.

továbbá, hogy

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Infracont Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.
 

 7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön, mint érintett személy – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy az Infracont Kft. módosítsa valamely személyes adatát. Az Infracont Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.


7.3. A törléshez való jog

Ön, mint érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Infracont Kft-től személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Infracont Kft. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Infracont Kft. a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.


7.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön, mint érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Infracont Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti például abban az esetben, ha az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az Infracont Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Infracont Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.


7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön, mint érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Infracont Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Infracont Kft-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

8.1. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Infracont Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

8.2. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

 

9. Sütik - cookie – k, analitika

9.1. A www.infracont.com weboldalon tett látogatása során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az Infracont weboldalán.
Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

9.2. Honlapunk működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

10.2. Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

10.3. Tájékoztatjuk, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Infracont Kft-t.

11. Adattovábbi nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Infracont Kft. (2013 Pomáz, Budakalászi út 7. ) adatkezelő által az infracont.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, számlázási adatok, cégnév, ország, település, irányítószám, cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /