Menu

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Infracont Műszeripari Kft. (székhelye: H-2013, Pomáz, Budakalászi út 7.; cégjegyzékszám: CG13-09-078587; adószáma: 12333211-2-13; bankszámla száma HU48-10102103-31408304-00000007; elérhetőségek info@infracont.com); képviseli: Takács Dániel ügyvezető igazgató; a továbbiakban: Szolgáltató) és az Infracont Műszeripari Kft. által nyújtott SZERVIZ tevékenységet igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).
 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden, a www.infracont.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) megrendelhető karbantartási és szerviz szolgáltatásra, továbbá minden olyan szolgáltatásra, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre, a weboldal közvetítésével (pl.: a weboldalon feltüntetett karbantartási és/vagy szerviz szolgáltatás megrendelése egyéb csatornán, pl. e-mail-ben, telefonon, stb.).

1.2. Az adatok kitöltésével és a szolgáltatás megrendelésével a Partner kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek elismeri a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A hibás regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.3. A weboldalon feltüntetett szerviz szolgáltatások megrendelése elektronikus úton, online lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4. A weboldalon található valamennyi szolgáltatást magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen megrendeli a szolgáltatást, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az „Üzenet elküldés” illetve „Megrendelés” gombra kattintással jön létre. A szolgáltatás szakmai tartalmát a megrendelésről küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződés tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.6. Ügyfélszolgálat

Infracont Műszeripari Kft.
2013 Pomáz, Budakalászi út 7.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 8:00 – 16.30)
Telefon: +36 26 631 520
Internet cím: www.infracont.com
E-mail: info@infracont.com

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Tervezett karbantartás

A szolgáltatás tartalma az Infracont Műszeripari Kft. által gyártott, az üzembe helyezés időpontjától számított 15 évnél fiatalabb gabonaelemző műszerek megelőző karbantartása. A karbantartási szolgáltatások részletes tartalmát karbantartási „csomagok” tartalmazzák, amelyek mindenkor aktuális feltételei a weboldalon érhetők el. Szolgáltatási csomagok tartalma és ára fix, nem osztható: a Partner a szolgáltatás megrendelésekor a csomag teljes tartalmát megrendeli, és annak teljes árát köteles megfizetni. A szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítése a megrendelés időpontja és a tárgyév december 31. közötti időtartamban történik. A tárgyév december 31. után a szerződés hatályát veszti, így a Szolgáltató nem kötelezhető a szolgáltatás elvégzésére akkor sem, ha a Partner szolgáltatást a tárgyévben nem vette igénybe. A karbantartási csomagok részletes leírása a weboldal ’Szerviz/Csomagok’ aloldala tartalmazza.

2.2. Eseti karbantartási és szerviz szolgáltatás

Eseti karbantartási és szerviz szolgáltatásnak számít minden egyéb, a tervezett karbantartási szolgáltatáson kívüli karbantartási és/vagy szerviz szolgáltatás.

 

3. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

3.1. A tervezett karbantartás megrendelése a karbantartási csomagokat ismertető tájékoztató aloldal tartalmának áttekintse után a kiválasztott karbantartási csomaghoz tartozó megrendelő gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerül sor. Az elküldéssel egy időben a Partner megrendeli a tervezett karbantartási szolgáltatást.

3.2. Az esti karbantartási és szerviz szolgáltatás megrendelése a weboldalon található „Karbantartási igény bejelentő” űrlap kitöltésével és elküldésével történik.

3.3. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a weboldal felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen pontatlan cím, hibás telefonszám, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibás adatszolgáltatás következtében keletkezett károkat a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a Partner felé és a számla ellenértékét a Partner teljes egészében köteles megtéríti azt.

 

4. VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Szolgáltató a Partner karbantartási, javítási szolgáltatásra vonatkozó megrendelését köteles a Partner részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A megrendelés automatikus e-mail visszaigazolás formájában történik. Amennyiben e visszaigazolást nem kapja meg, a Partnernek értesítenie kell a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát a fenti elérhetőségek valamelyikén.

4.2. Amennyiben e visszaigazolás az űrlap kitöltésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, és ezt a Partner a Szolgáltató fele nem jelezte, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási/szolgáltatás igénybevételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

5. A JAVÍTÁS MEGRENDELÉSÉNEK LEMONDÁSA, ELÁLLÁS

5.1. Szolgáltató a karbantartás vagy javítási megrendelés leadását követően, megkeresi a Partnert telefonon, hogy egyeztessen vele karbantartás/javítás helyszínéről és időpontjáról. A szolgáltatás időpontjára a Szolgáltató időpont javaslatokat ad a Partner számára, amelyek közül kiválaszthatja a számára megfelelő időpontot. A Partner nem jogosult a szolgáltatás időpontjának meghatározására. A szolgáltatás elvégzésének helyszínét a Felek közös megegyezéssel jelölik ki.

5.2. A karbantartási/szerviz szolgáltatás lemondására a Feleknek a Felek által meghatározott időpontot megelőző munkanapon 15:00 óráig van lehetősége. Amennyiben a Partner kezdeményezi a lemondást, a Partner köteles ezt az ügyfélszolgálatunk elérhetőségein megtenni. Helyszíni kiszállást magában foglaló szolgáltatás esetén a kiszállást megelőző munkanap 15:00 óra után beérkezett lemondás esetén a Szolgáltató jogosult egyszeri kiszállási díj kiszámlázására a Partner felé, továbbá a Partner köteles a számla ellenértékét megtéríteni.

5.3. A Felek a lemondás lehetőségét teljes rugalmassággal kezelik, egymás érdekeit figyelembe véve döntenek és törekednek a békés és emberséges megállapodásra, ezzel elősegítve a mindenki számára megfelelő lemondást.

 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

6.1. A karbantartási szolgáltatási csomag díját a Szolgáltató a megrendelését követően előre, a karbantartási szolgáltatás teljesítése előtt jogosult kiszámlázni a Partner részére.

6.2. Javítási szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a szolgáltatás díját a Partner részére a javítás befejeztével jogosult kiszámlázni.

6.3. A szolgáltatás ellenértékét, ami a számla végösszege is egyben a Partnernek átutalással kell kifizetnie.

 

7. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

7.1. Az elvégzett javításra és a felhasznált alkatrészekre a szervizelés befejezésének időpontjától 6 hónap garanciát vállalunk. Minden alkatrész, melyet a Szerviz a javításhoz alkalmaz, eredeti, új vagy azzal azonos használati értékű. Eltérő kikötés hiányában a lecserélt, hibás alkatrészek - külön díj felszámítása nélkül - a Szerviz tulajdonába kerülnek.

7.2. A javítási garancia kizárólag a bejelentett meghibásodással javítása során elvégzett szolgáltatásokra és felhasznált alkatrészekre vonatkozik. A javítási garancia nem terjed ki a készülék más, a javítással nem érintett részegységeire vagy alkatrészeire. Amennyiben a javítás után a készülék ismét meghibásodik, a Partner hibajavítással kapcsolatos reklamációját a Szolgáltatónak jogában áll részletesen megismerni és a bejelentett hibát a helyszínen vagy a Szolgáltató telephelyén megvizsgálni. Amennyiben az ismételt meghibásodás egyértelműen az elvégzett javítás vagy a felhasznált javítóalkatrész hibájából ered, úgy a Szolgáltató köteles a problémát orvosolni (a javítást ismételten elvégezni, újabb cserealkatrészt beszerezni és beépíteni), amíg a készülék üzemszerű használata zavartalanul biztosítható. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

7.3. Ha hibafeltárást követően kiderül, hogy a bejelentett hiba nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának, úgy a szolgáltatások ellenértékét a Partner köteles megtéríteni.

 

8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. A készüléken tárolt mérési adatok megőrzése, mentése a Partner feladata. A Szolgáltató nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért.

8.2. A Szolgáltató nem felel következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, abban az esetben sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

8.3. A Szerviz felelőssége közvetlen okozott károkért legfeljebb a szolgáltatással érintett készüléknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értékéig terjed ki.

8.4. A Megrendelő kárigényét a Szervizzel szemben a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

8.5. A Szolgáltató nem felel olyan késedelemért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

8.6. Vis major esetén a Szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.

 

9. ADATVÉDELEM / ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

9.1. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó.

10.2. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján békében rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően alávetik magukat a Szentendrei Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.3. A Szolgáltató a beépített alkatrészeknél tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Partner a Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti! A Szolgáltató tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett vagy beépített alkatrészek vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és tovább sem értékesítheti. A tulajdonjog fenntartással szállított alkatrész harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

10.4. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.